Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Pomorze Zachodnie - WPP

Gmina Moryń realizuje projekt pn. POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE. Celem projektu jest wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19. Realizowane działania mają na celu wsparcie uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. st. sierż. M. Majchrzaka w Moryniu.

Zajęcia dodatkowe w ramach grantu realizowane są od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Podczas trwania projektu ma odbyć się łącznie 520 godzin zajęć dodatkowych, z czego 220 godzin zajęć rozwijających uzdolnienia, 260 godzin zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, 20 godzin zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 20 godzin zajęć specjalistycznych logopedycznych.

W ramach zajęć rozwijających uzdolnienia odbywają się zajęcia z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego i biologii. Natomiast w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych zajęcia z języka angielskiego, biologii, matematyki, języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej (polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej).

Zajęcia odbywają się w dwóch formach: porad/zajęć indywidualnych (tak realizowane są zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia) oraz porad/zajęć i warsztatów/szkoleń grupowych (pozostałe zajęcia). 

Na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych uczniowie sukcesywnie udoskonalają umiejętności czytania ze zrozumieniem poleceń, zadań tekstowych i tekstów matematycznych oraz rozwiązują zadania różnymi metodami. Utrwalają oni wiadomości i umiejętności, które nie były właściwie opanowane z powodu pandemii. Wzmacnia się ich poczucie własnej wartości, poprawia stan emocjonalny, znika poczucie samotności i bezradności oraz problemy z koncentracją uwagi. Zajęcia te pozytywnie przekładają się na stan emocjonalny uczniów i ich sprawność uczenia się.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia pozwalają rozwijać uzdolnienia uczniów. Doskonalą oni swoje umiejętności i przygotowują do udziału w konkursach.

Zajęcia specjalistyczne logopedyczne przynoszą widoczne efekty w postaci zniwelowania problemów logopedycznych uczniów.

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu przynoszą efekty w postaci wzmocnienia u uczniów wiary we własne możliwości i pomagają w wyborze drogi swojego dalszego kształcenia.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez nauczycieli zatrudnionych dotychczas w szkole, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje. W projekt jest zaangażowanych 16 nauczycieli, 1 logopeda i 1 doradca zawodowy.

Zajęcia są realizowane w grupach zgodnych z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, stanowiącym załącznik do Obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r.

Zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Zakładano liczbę uczestników na poziomie 40, natomiast łącznie w zajęciach bierze udział 173 uczestników (80 mężczyzn i 93 kobiety).

Projekt pn. POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Umowa nr WWS/59/2022.

Artykuły