Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

Zajęcia LOGOPEDYCZNE

Zajęcia logopedyczne w ramach Projektu prowadzone są w formie zajęć indywidualnych. Głównym celem zajęć jest właściwa komunikacja werbalna i niewerbalna. Praca polega na tym aby dziecko mogło:

- porozumiewać się z otoczeniem w jak najlepszy dla siebie sposób;

- zdobyło maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych:

- było zaradne w życiu codziennym, adekwatnie do własnego, indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miało poczucie sprawczości:

- mogło uczestniczyć w różnych formach życia społecznego, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm, zachowując przy tym prawo do swojej inności:

- umiejętnie koncentrować uwagę na konkretnej czynności, zadaniu;

- potrafiło dłużej koncentrować swoją uwagę;

-  wyzbyć się echolalicznych zachowań.

Praca z każdym dzieckiem polega na indywidualizacji i ścisłej współpracy z ich rodzicami.

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA

 


     Program terapii logopedycznej wynika z ogólnych problemów komunikacji werbalnej i niewerbalnej dla dzieci autystycznych. Wymaga on realizacji wielu zadań.
Postępowanie terapeutyczne obejmuje zatem wszystkie funkcje językowe, a mianowicie:

 1. Budowanie kompetencji (wiedzy) językowej, do której należy;
  • Kształcenie kompetencji fonetycznej języka, które obejmuje przede wszystkim ćwiczenia w różnicowaniu i rozpoznawaniu dźwięków mowy;
  • Rozwijanie kompetencji semantycznej, które dokonuje się dzięki poszerzaniu słownictwa dziecka, podnoszeniu jego wrażliwości na znaczenie słów, różnicowanie znaczeń, kategoryzowanie pojęć;
  • Rozwijanie kompetencji syntaktycznych- praca nad gramatyczną stroną języka.
 2. Usprawnianie realizacji mowy.
  • Ćwiczenia słuchu fizycznego, muzycznego i fonematycznego.
  • Usprawnianie motoryki narządów mowy. Ćwiczenia żuchwy, warg, języka, podniebienia miękkiego. Ćwiczenia oddechowe mające na celu wydłużenie fazy wydechowej i zapobieganie arytmii oddechowej podczas mowy.
  • Ćwiczenia artykulacyjne na odpowiednio dobranym materiale językowym.
 3. Usprawnianie procesu komunikacji niewerbalnej, która daje dziecku możliwość realizowania swoich intencji i osiągania celów.

Szczegółowy dobór ćwiczeń w logoterapii oraz kolejność postępowania obejmuje:

 1. kształtowanie ogólnych zdolności naśladowczych, zdolności naśladowania gestów i percepcji znaków słownych
 2. manipulacje przedmiotami, jako podstawa kształtowania systemu pojęć,
 3. rozwijanie zainteresowań książką.
 4. ćwiczenia kojarzenia nazwy z desygnatem,
 5. ćwiczenia wspomagające artykulację jako przygotowanie do poprawnego wymawiania słów:
  • zestawy ćwiczeń artykulacyjnych,
  • zabawy ćwiczące artykulację z wykorzystaniem porównań do zwierzątek
  • ćwiczenia i zabawy oddechowe
  • ćwiczenia fonacyjne (powtarzanie głosek, ciągów samogłoskowych)
 6. ćwiczenia wspomagające rozwój mowy, prowadzenie treningu słuchowego (percepcji słuchowej):
  • rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków z otoczenia
  • wykorzystanie onomatopei i dźwięków mowy,
  • rozwijanie zdolności rozumienia prostych poleceń słownych,
  • rozwijanie zdolności percepcji słuchowej (różnicowanie dźwięków muzycznych, natężenia, rytmu, czasu trwania – prozodii mowy)
  • wydłużanie koncentracji uwagi, spostrzegania i kojarzenia wzorców słuchowych, wzrokowych i kinestetycznych.
 7. ćwiczenia w rozumieniu rzeczowników, czasowników – z wykorzystaniem bitów obrazkowych i wyrazowych;
 8. ćwiczenia poszerzające słownik, materiał językowy dostosowany jest do wieku dziecka i obejmuje następujące kategorie:
  • rodzina,
  • części ciała,
  • zabawki,
  • pokarmy,
  • owoce,
  • warzywa,
  • ubranie i dodatki,
  • dom,
  • przybory szkolne,
  • pojazdy,
  • świat poza domem,
  • pojęcia ogólne,
  • czasowniki,
  • przymiotniki,
  • przysłówki,
  • liczebniki,
  • zaimki, przyimki, spójniki,
  •  
 9. ćwiczenia słownikowe oparte na powtarzaniu, czytaniu obrazkowo – literowym, opisywaniu przedmiotów:
  • rzeczowniki, czasowniki,
  • wypowiedzi dwuwyrazowe,
  • wypowiedzi trzywyrazowe,
  • rzeczowniki z określeniem (przymiotniki),
  • określanie rzeczowników za pomocą przyimków,
  • określanie czasowników,
  • budowanie zdań,
  • nadawanie zdaniom podstawowym formy pytania,
  • nadawanie zdaniom podstawowym formy przeczącej
 10. ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania:
  • ćwiczenia percepcji wzrokowej (rozróżnianie, identyfikowanie i nazywanie przedmiotów, ich cech i czynności w warunkach naturalnych) – głównie do wykonania przez rodziców w domu;
  • ćwiczenia koordynacji wzrokowo ruchowej poprzez wykonywanie czynności manualnych pod kontrolą wzroku (posługiwanie się przedmiotami, korzystanie z pomocy dydaktycznych, praca z edukacyjnymi programami komputerowymi dla dzieci);
  • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej (układanie całości z elementów, rozkładanie całości na elementy) – praca na materiale niegraficznym
 11. ćwiczenia na materiale graficznym (literowym) – rozsypanki literowe, sylabowe wyrazowe;
 12. wywoływanie głosek i korygowanie wad wymowy według technik logopedycznych;
 13. wprowadzanie technik komunikacji alternatywnej i wspomagającej mowę (mimika, gesty, rytmogesty, symbole komunikacji obrazkowej PCS, ułatwiona komunikacja);
 14. ćwiczenia stymulujące spontaniczne wypowiedzi podczas zajęć indywidualnych oraz swobodnych sytuacji komunikacyjnych:
 15. kształcenie umiejętności dialogowania, nauka stawiania pytań i udzielania odpowiedzi,
 16. nauka wierszy i piosenek

     Logopedyczna terapia nie może przebiegać w oderwaniu od całości indywidualnego programu nauczania i terapii opartego na określonym profilu rozwojowym dziecka. Dostosowany program ma na celu modyfikacje zachowań trudnych uniemożliwiających proces rozwoju poznawczego dziecka. Optymalny efekt terapeutyczny osiągany będzie przy systematycznie wykonywanych ćwiczeniach rodziców i wszystkich specjalistów pracujących z dzieckiem. Praca terapeutyczna jest prowadzona w oparciu o stosowanie zasady stopniowania trudności i system wzmocnień pozytywnych.

Autor: Małgorzata Jaz