Zespół Szkół w Moryniu

Zespół Szkół w Moryniu

74-503 Moryń

ul. Dworcowa 6a

tel. 914146018

E-mail: zsmoryn@zsmoryn.pl

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Do Biblioteki nie wolno wnosić jedzenia i picia. 

 1. Z zasobów Biblioteki mają prawo korzystać uczniowie, nauczyciele, wszyscy inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. 

 1. Użytkownicy ze zbiorów Biblioteki korzystają nieodpłatnie.  

 1. Ze zgromadzonych w Bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych. 

 1. Jednorazowo można wypożyczyć cztery tytuły na okres miesiąca; lektury – na dwa tygodnie. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza okres wypożyczenia można przedłużyć. 

 1. W celu umożliwienia rodzicom korzystania ze zbiorów bibliotecznych, Biblioteka jest czynna podczas zebrań dla rodziców. 

 1. Uczniowie mogą wypożyczać książki i inne materiały tylko na swoje nazwisko. 

 1. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu przez Bibliotekę materiały – w chwili wypożyczenia powinien zgłosić nauczycielowi-bibliotekarzowi wszystkie uszkodzenia i inne nieprawidłowości zauważone w wypożyczanych materiałach. 

 1. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów czytelnik zobowiązany jest do zakupu takiej samej pozycji lub innej, wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.  

 1. Wszelkie wypożyczone materiały muszą zostać zwrócone do Biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. Osobom, które nie rozliczyły się w tym czasie  
  z Biblioteką, wstrzymuje się w następnym roku szkolnym udostępnianie wszelkich materiałów bibliotecznych, do momentu zwrotu zaległości. 

 1. Każdy użytkownik Biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z jej regulaminem oraz przestrzegać go.